Údaje pre výpočet zaradenia do kalendára
 • kategória:
  b. Rozličné potreby
 • sub kategória:
  b.4: Osobitné potreby
 • cir. obdobie:
  irel.
 • týždeň cir. kobdobia:
  irel.
 • deň týždňa (0 = nedeľa):
  irel.
 • mesiac:
  irel.
 • deň v mesiaci:
  irel.
 • nedeľný cyklus:
  irel.
 • feriálny cyklus:
  irel.
 • koľký deň pred 1. adv. nedeľou:
  irel.
 • koľký deň po popolcovej strede:
  irel.
 • koľký deň po 1. adv. nedeli:
  irel.
 • koľký deň po 1. adv. nedeli, ak padne na 3. dec.:
  irel.
 • titul dňa (názov file z www.zalmy.spevy.sk):
Piesne a texty k sláveniu

Hlavná téma

- NULL -

Texty pre slávenie, odkazy a poznámky (html)

Omše za rOzličné pOtreby

Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života 

-----------------------------------------------------

RÍMSKY MISÁL
Omše za rozličné potreby
Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života

ÚVODNÝ SPEV

Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive. (porov. Ž 143, 11)

MODLITBA DŇA

Bože, náš Stvoriteľ, vzdávame ti vďaky za to, že si nás utvoril v lone matky,
lebo ty jediný máš moc dávať dych života; * dopraj, prosíme,

aby sme verne spravovali celé stvorenie
a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

NAD OBETNÝMI DARMI
Pane všetkých žijúcich, *
prijmi naše dary a spoj nás s dokonalou obetou tvojho Syna, lebo v ňom si obnovil celé stvorenie.
On žije a kraľuje na veky vekov.

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pane, u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. (porov. Ž 36, 10)

PO PRIJÍMANÍ
Pane a Bože náš, *
tajomstvami spásy, ktoré sme slávili,
rozmnož v nás svoju lásku

a daj, aby všetci ľudia mali v úcte dar ľudského života. Skrze Krista, nášho Pána.

-----------------------------------------------------

LEKCIONÁR

Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobré

Čítanie z Knihy Genezis 1, 1.26-31a

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Potom Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou; i nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.“

A stvoril Boh človeka na svoj obraz;
na Boží obraz ho stvoril,
muža a ženu ich stvoril.
Boh ich požehnal a povedal im: „Vzrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju.

Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom
a nad všetkou zverou,
čo sa hýbe na zemi.“

Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy s ich ovocím, v ktorom je semeno, aby vám boli za pokrm. A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všet- ky zelené rastliny.“ A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veľmi dobré.

Počuli sme Božie slovo.

alebo 

Obozretne urobme niečo s Izraelom, aby sa nerozmnožoval

Čítanie z Knihy Exodus 1, 8-22

V Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: „Pozrite, izraelský ľud je veľký a mocnejší ako my. Poď- te, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval; lebo keby sa proti nám strhla vojna, pridal by sa k našim nepriateľom a po našej porážke by odišiel z krajiny.“

A ustanovil nad nimi pracovných dozorcov, aby ich týrali ťažkými robotami; stavali faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses. No čím viac ich utláčali, tým väčšmi sa množili a vzrastali. Egypťania sa priam desili Izraelitov, preto ich zotročili a ich život urobili neznesiteľ- ným: ťažkou robotou s hlinou a tehlami a všetkými druhmi služobných prác na poli, do ktorých ich násilne nútili.

A egyptský kráľ rozkázal hebrejským babiciam – jedna z nich sa vo- lala Sefra, druhá Fua –: „Keď budete pomáhať Hebrejkám pri pôrode a nadíde čas pôrodu: ak to bude chlapec, zabite ho, ak dievča, nechajte ho nažive.“ Ale babice sa báli Boha a nerobili, čo im egyptský kráľ roz- kázal; nechávali chlapcov nažive.

Kráľ si ich zavolal a povedal im: „Čo to robíte, že nechávate chlap- cov nažive?“ Ony odpovedali: „Hebrejky nie sú ako egyptské ženy. Sú mocné a porodia skôr, ako k nim prídeme.“ Preto Boh babiciam pre- ukazoval dobrodenia a ľud sa rozrastal a veľmi zosilnel. A pretože sa babice báli Boha, požehnal ich domy.

A faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: „Každého novonarode- ného chlapca hoďte do rieky, dievča ponechajte.“

Počuli sme Božie slovo.

alebo vo Veľkonočnom období

Pôvodcu života ste zabili; no Boh ho vzkriesil z mŕtvych

Čítanie zo Skutkov apoštolov 3, 11-26

Keďže sa uzdravený chromý pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: „Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.

A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohto človeka, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých.

A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.

Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš, ale musí ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov.

Veď Mojžiš povedal: ,Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.ʻ A všetci proroci, čo, počnúc Samuelom, postupne hovorili, oznamovali tieto dni.

Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: ,A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme.ʻ Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM        Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9 

R. (2ab): Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš?
— R.

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,
slávou a cťou si ho ovenčil
a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.
Všetko si mu položil pod nohy:
 — R.

ovce a všetok domáci statok
aj všetku poľnú zver,
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.
 — R.

alebo             Ž 139, 1-3.13-14.15
R. (porov. 14a):
Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.
 — R.

Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.
 — R.

Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.
 — R.

DRUHÉ ČÍTANIE

Kto miluje blížneho, vyplnil zákon

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 13, 8-10

Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktoré- koľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

Počuli sme Božie slovo.

alebo        
Ovocia Ducha

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Galaťanom 5, 16-25

Bratia, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.

Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hý- renie a im podobné.

O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťa- mi. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

Počuli sme Božie slovo. 

alebo vo Veľkonočnom období

Prešli sme zo smrti do života, lebo milujeme bratov

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 3, 11-12.15-18

Milovaní, toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé.

Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

Čo je láska, poznali sme z toho, že Kristus položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

Počuli sme Božie slovo.

ALELUJOVÝ VERŠ 1 Krn 29, 10b.11b

R. Aleluja. —
Zvelebený si, Pane, Bože nášho otca Izraela;
tvoje je všetko na nebi i na zemi.
— R. Aleluja.

alebo

R. Aleluja. —
Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán: aby ste sa navzájom milovali,
ako som ja miloval vás.
— R. Aleluja.

EVANJELIUM

Jn 13, 34

Herodes dal povraždiť všetkých chlapcov v Betleheme

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša    2, 13-18
Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal:

„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš:

„V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie:
Ráchel oplakáva svoje deti
a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Počuli sme slovo Pánovo.

alebo

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 18, 1-5.10.12-14

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, po- stavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdi- li. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

Počuli sme slovo Pánovo. 

Názov piesne
Témy